Još uvijek nema odgovora na pi­tanje gdje je počelo pripitomljava­nje pasa i odakle su se raširili po cijeloj našoj planeti. Moguće je da se domestikacija odvijala na jednom području, ali je isto tako moguće da su pse pripitomljavali na različitim dijelovima planete, koji su bili potpuno neovisni je­dan od drugoga.

Postoje slijedeće teorije:

- mlijeko ženke iz toplih krajeva zemlje ima više mliječnog še­ćera nego kod ženki iz hladnijih prijedjela u čijem mlijeku prevladava masnoća. Glede činje­nice da pseće mlijeko sadrži vi­še masnoće možemo zaključiti da domaći psi potječu negdje sa sjevera;
-   najstarije vrste domaćih pasa su  hrtovi žute i smeđe boje. Smeđa je osnovna boja životi­nja sa juga, dok je boja sjever­nih životinja siva;
-   ljudi su u Ameriku putovali kroz Aziju. Sa sobom su imali pse, jer je u Sibiru postojalo uzga­jalište pasa. To dokazuju nala­zišta  starih  primitivnih  psećih sanjki (vuča). Uzgoj  je svakako viši  pojam   od   pojma "imati psa";
-   mnogo fosilnih ostataka psima sličnih  sisavaca  otkrili  su  u Americi. Stoga smo bliže tvrd­nji da su tamo nastali prvi do­maći psi i da je tamo počeo kontakt između čovjeka i psa.