Razno

pseci_geni.jpgAleli: različite varijante istog gena (nađene na istom lokusu, ali kod homolognih kromosoma ili različitih jedinki) koji mogu stvoriti različite fenotipe.

Frekvencija (učestalost) alela: ukupni dio svih alela nekog gena u populaciji istog tipa.

Asortativno sparivanje: shema sparivanja koja se temelji na sparivanju jedinki koje nisu u srodstvu, ali imaju sličan fenotip, kako bi se postigla dosljednost u tipu i učvrstile poželjne karakteristike.

Kodominantni aleli: dva alela koji imaju različite učinke, a mogu se jasno uočiti kod heterozigotnih jedinki (npr. krvna grupa AB).

Ukrižano sparivanje: sparivanje između dviju pasmina.

Dominantni alel: onaj koji određuje fenotip čak i onda kad postoji samo jedna kopija (npr. kod heterozigotnih jedinki).

Otklon: promjene u učestalosti alela tijekom vremena kao rezultat slučajnosti (u suprotnosti s odabirom ili mutacijom).

Efektivna veličina populacije (Ne): veličina hipotetske stabilne, nasumično sparivane populacije, koja bi imala jednaki stupanj gubitka gena ili porasta sparivanja unutar pasmine kao i prava populacija (veličina N). Budući da u svakoj konačnoj populaciji do nekog stupnja postoji križanje unutar pasmine i jednike obično ne odabiru partnere slučajno, Ne obično iznosi 1/10 N ili manje, posebno ako je broj mužjaka manji od broja ženki.

Epistaza: koristi se za opis situacije kada izražaj jednog gena sprječava izražaj drugog (npr. ne možete odrediti hoće li albino primjerak imati crnu ili smeđu dlaku, iako te dvije karakteristike kontroliraju različiti geni).

Prikladnost (relativna): reproduktivni uspjeh jedinki određenog genotipa u odnosu na najprikladniji genotip.

Fiksacija: gubitak svih alela na genu osim jednoga.

Osnivač: jedinka, izvučena iz populacijskog izvora, koja genetski doprinosi proizvedenoj subpopulaciji.

Osnivački učinak: promjene u učestalosti alela koje se događaju kad je od veće populacije formirana subpopulacija. Najčešće se isključuju mnogi rijetki i nepoželjni aleli, te dolazi do naglog porasta učestalosti njih nekoliko preostalih koje nose osnivači.

Ekvivalenti osnivača: broj hipotetskih osnivača koji bi dali istu raznovrsnost kao ona u priistekloj populaciji. Općenito je ovaj broj puno manji od stvarnog broja zbog nejednolike upotrebe i gubitka alela (odbacivanja gena).

Gen: dio genoma koji nosi informaciju za pojedinačnu bjelančevinu (u slučaju protein s višestrukim podjedinicama, može postojati gen za svaku od njih).

Odbacivanje gena: gubitak alela zbog genetskog otklona.

Genetsko usko grlo: pojava kada je populacijski broj privremeno smanjen na razinu nedovoljnu za održavanje raznovrsnosti u populaciji.

Genom: potpuni genetički sastav jednog organizma.

Nasljedno: prenosivo s roditelja na potomstvo preko kromosoma/DNA.

Nasljedivost: dio raznovrsnosti neke karakteristike prouzročen genetskim razlikama.

Heterozigotan: nositelj dva različita alela na istom genu.

Heterozigotna prednost: situacija u kojoj heterozigotni genotip za određeni gen pokazuje najveću relativnu prikladnost.

Heterozigotna manjkavost: pojava kada heterozigotni genotip nema dovoljno genetskog proizvoda za stvaranje normalnog fenotipa (približno jednako djelomičnoj dominantnosti).

Heteroza: situacija kada križanjem dvije linije ukrižane jedna unutar druge dobijemo zdravije/jače potomstvo od roditelja (češće se koristi kod križanja biljaka).

Homologni kromosomi: kod viših biljaka i životinja, kromosomi su pronađeni u gotovo istovjetnim "homolognim" parovima, s tim da jedan potječe od mužjaka, a drugi od ženke. Pas ima 39 parova, ili ukupno 78 kromosoma. Samo jedan od svakog para se nasumičnim odabirom prenosi dalje preko jajašca ili sperme na potomstvo.

Križanje unutar linije: shema kojom se pokušava održati visoki udjel jednog ili dva pretka kroz naredne generacije. Često ga koriste uzgajivači za bilo koji tip križanja unutar pasmine, s manjim intenzitetom nego što je slučaj križanja jedinki u srodstvu prvog stupnja.

Povezanost: mjerilo koliko često dva gena pronađena na istom kromosomu ostaju zajedno za vrijeme stvaranja gamete (jajašca ili sperme).

dna_mutation.gifLokus: položaj gena na kromosomu.

Mapa (ili mapa povezanosti): crtež koji pokazuje smještaj i relativnu udaljenost između gena na kromosomu.

Prosjek srodnosti (ps): mjerilo koliko je određena jedinka povezana s drugim članovima populacije. Obično se izračunava kao prosječni IC za hipotetske potomke jedinke sparene sa svim drugim članovima populacije (oba spola). Niski ps za određenu populaciju ukazuje na to da je sačuvana većina raznovrsnosti koju je sa sobom donio osnivač.

Monomorfni geni: imaju samo jedan uobičajeni alel ( smogućnošću pojave rijetkih alela uz učestalost manju od 0.001%).

Mutacija: promjena u slijedu parova baza u DNA molekuli.

Brzina mutacije: broj novih mutacija koje se pojavljuju po jednom genu po gamete u jednoj generaciji.

Vanjsko križanje: sparivanje dviju jedinki iste pasmine koje su u dovoljno dalekom srodstvu da ps potomstva bude niža od ps - a roditelja.

Polimorfni geni: sadrže dva ili više učestala alela u populaciji.

Rekombinacija: uzajamna izmjena dijelova dvaju homolognih kromosoma (obično identičnih) za vrijeme oblikovanja gamete.

Učestalost rekombinacije (UR): koliko su često dva povezana gena razdvojena rekombiniranjem, obično izražena postotkom u ukupnoj količini potomstva.