Štene

Poznavatelji ponašanja pasa ni po ovom pitanju nisu složni. Američki veterinar i etolog dr. Whitney preporučuje slijedeće: "Izaberite si psa koji najviše od­govara vašim zahtjevima. Pone­kad budući vlasnik izabere psa koji je najumiljatiji. Uzme napro­sto onoga koji mu se ljupko približi. Protivim se tome da štene sa­mo izabire svoga gospodara".

 

Eberhard Trumler je suprotnog mišljenja: "Svakako da ću kod uzgajatelja izabrati štene koje mi je prvo prišlo. Ako su mladi pra­vilno socijalizirani, sigurno je da će se strancu približiti bez straha uz sve znakove dobrodošlice i veselja. Pas koji prvi priđe i njuš­kom dotakne nečiju odjeću, te ga poliže, je onaj pravi."

kako-kupiti-psa.jpg

 

Manfred Muller, koji ima najviše iskustva pri školovanju pasa za obranu (jer slovi kao jedan od najpriznatijih poznavatelja vlada­nja pasa), u svojoj je knjizi "Od šteneta do idealnog obrambenog psa" zapisao da se pas mora uči­ti jednostavno, kroz igru. između ostalog piše: "Želite li imati pra­vog radnog psa morate uzeti naj­mirnijeg, najsnažnijeg štenca, spremnog na suradnju, koji je najradoznaliji i najhrabriji. Nikako nećete odabrati štene koje cvili, bježi, boji se praska, reagira ner­vozno, reagira na najmanju bol ili je po naravi izrazito plaho. Loše je kada njegovo ponašanje izrazi­to odudara od ponašanja ostale štenadi u leglu (usamljenik je, ne želi sudjelovati u igri, neće komu­nicirati)".

 

Mora vam se dopasti izgled šteneta već na pr­vi pogled mora djelovati zdravo (treba imati sjajnu dlaku, čisto i prozirno oko, ružičasto crvene desni), mora biti živahan i znati­željan. Treba sam prići i pozdra­viti vas. Ukoliko je štene najglas­nije i psihički najsnažnije te je vo­đa čopora, preporučujemo ga od­lučnim, ali ne grubim ljudima. Ne­dosljednim i slabije odlučnim lju­dima takav pas brzo bi izbjegao kontroli. Pri kupnji moramo znati da su narav i temperament važ­nije osobine nego izgled i ljepota. Kupnja psa je prava nauka. Ne zaboravite da prije konačnog iz­bora morate vidjeti cijelo leglo i to dok se odmara (nakon jela), u ig­ri, i kada se štenad međusobno nadmeće. Nije se dobro prepuš­tati osjećajima ili uzgajačevom utjecaju, neka bira vaša vlastita hladna glava.

Pokušajte u leglu razdvojiti muž­jake i ženke kako biste utvrdili da li se svojim izgledom već razliku­ju po spolu. Ne pouzdajete li se u sebe neka vam pomogne struč­njak koji dobro poznaje pasminu i kojemu vjerujete. Ukoliko je po­trebno povedite i veterinara. Prvi put ćemo posjetiti leglo dok su štenci stari pet tjedana i tada još nećemo obaviti kupo­vinu. U praksi se često dogodi da ipak, već tada, morate izabrati svojega psa, jer vam se još pru­ža mogućnost izbora između svih štenaca u leglu. U izuzetno po­znatim i kvalitetnim uzgajačnicama često treba i godinu dana unaprijed naručiti štene i to bez mogućnosti izbora. No, u takvim slučajevima dobro poznajemo oba roditelja kao i pse iz prijaš­njih legala. Ukoliko je prijašnje leglo bilo dobro, uzgajivač neće mijenjati psa nositelja plemenitih osobina.