Zakoni
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

1500

Na temelju članka 67. stavka 3. Zakona o lovstvu (»Narodne novine«, br. 140/05.) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O PASMINAMA, BROJU I NAČINU KORIŠTENJA LOVAČKIH PASA ZA LOV

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju pasmine i broj lovačkih pasa za lov na pojedinu vrstu divljači u određenim područjima, najmanji potreban broj lovačkih pasa za lov te način izdavanja Uvjerenja o položenom ispitu prirođenih osobina.

II. LOVAČKI PSI

Članak 2.

Lovački psi u smislu ovog Pravilnika jesu svi psi koji udovoljavaju potrebama za lov i imaju položen ispit prirođenih osobina.
U lovu se mogu rabiti lovački psi koji su registrirani kod Hrvatskoga kinološkog saveza (u daljnjem tekstu: HKS) i imaju položen ispit prirođenih osobina, te Uvjerenje o položenom ispitu prirođenih osobina izdano od HKS-a, osim za krvosljednike koji moraju imati i položen radni ispit.
Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, radi uvježbavanja za obavljanje određenih radnji u lovu, mladi lovački psi mogu sudjelovati u lovu i bez položenog ispita prirođenih osobina, do navršenih 18 mjeseci života.

Članak 3.

Pasmine lovačkih pasa u smislu ovoga Pravilnika koje se najčeš­će rabe u Republici Hrvatskoj razvrstavaju se po skupinama:
- terijeri: njemački lovni terijer, foksterijer kratkodlaki i foksterijer oštrodlaki;
- jazavčari: jazavčar kratkodlaki, jazavčar oštrodlaki, jazavčar dugodlaki i jazavčar kunićar;
- goniči: istarski kratkodlaki gonič, istarski oštrodlaki gonič, posavski gonič, dalmatinski pas, bosanski oštrodlaki gonič (barak), srpski gonič, trobojni gonič, planinski gonič, slovački gonič (Kopov), tirolski gonič, alpski brak-jazavčar, bigl i baset;
- krvosljednici: bavarski i hanoverski;
- ptičari: njemački ptičar kratkodlaki, njemački ptičar oštrodlaki, njemački ptičar dugodlaki, pudlpointer, vajmarski ptičar, talijanski ptičar kratkodlaki, talijanski ptičar oštrodlaki (spinon), mađarska vižla kratkodlaka, mađarska vižla oštrodlaka, mali minsterlander, veliki minsterlander, epanjel breton, kortalsov grifon, češki fousek, pointer, engleski seter, gordon seter i irski seter,
- donosači divljači: labradorski retriver, zlatni retriver, retriver ravne dlake i retriver kovrčave dlake;
- dizači divljači: engleski koker španijel, engleski špringer španijel, velški špringer španijel, klamber španijel i njemački prepeličar.

Članak 4.

Ako se u Republici Hrvatskoj rabe u lovu pasmine lovačkih pasa koje nisu navedene u članku 3. ovoga Pravilnika, smatrat će se lovačkim psima ako su kao takvi evidentirani kod Međunarodne kinološke organizacije.

Članak 5.

Strani državljani u lovu na teritoriju Republike Hrvatske mogu koristiti lovačke pse registrirane u zemljama iz kojih dolaze te s položenim ispitom prema propisima njihovih zemalja.

III. BROJ LOVAČKIH PASA ZA LOV DIVLJAČI

Članak 6.

Lovoovlaštenik, pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno pravo lova (u daljnjem tekstu: ovlaštenik prava lova) je obvezatan za lovište kojim gospodari imati lovačke pse u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

Članak 7.

Lov sitne divljači čije tehnike lova zahtijevaju lovačkog psa ne može se započeti i obavljati bez njega. Skupni lov sitne divljači čije tehnike lova zahtijevaju lovačkog psa ne može se započeti i obav­ljati ako u njemu ne sudjeluje najmanje jedan lovački pas na šest sudionika.

Članak 8.

Ovlaštenik prava lova je obvezatan za lovište kojim gospodari, u kojem se prema propisu lovnogospodarske osnove ili programa uzgoja divljači planira odstrjel krupne divljači, osigurati lovačkog psa koji ima položen radni ispit na krvnom tragu.

Članak 9.

Lov pticama grabljivicama koje se koriste u sokolarenju (u daljnjem tekstu: sokolarske ptice) može se obavljati samo ako je osiguran najmanje jedan pas ptičar na pet vodiča sokolarskih ptica.

IV. UPORABA PASA

Članak 10.

Sitna se divljač lovi lovačkim psima ptičarima, dizačima i donosačima divljači, terijerima i jazavčarima samo ako imaju položen ispit prirođenih osobina.
Lovačkim psima iz članka 3. ovoga Pravilnika dopušteno je loviti divlju svinju.
Lovačkim psima goničima s položenim ispitom prirođenih osobina dopušteno je loviti zeca običnog, kunića divljeg, lisicu, čaglja, mačku divlju, kune i tvora.
Terijerima i jazavčarima s položenim ispitom prirođenih osobina dopušten je lov jamarenjem uz iskapanje.

Članak 11.

Nije dopušteno rabiti lovačke pse noću, osim kod rada na krv­nom tragu.
Kao noćno vrijeme drži se razdoblje od dva sata nakon zalaska sunca do dva sata prije izlaska sunca.
Lovački psi goniči mogu se rabiti u lovištu samo nakon dobivene pisane dozvole ovlaštenika prava lova.
Goničima nije dopušteno loviti od 1. veljače do 1. kolovoza, a u lovištima gdje ne obitava krupna divljač od 1. ožujka do 31. kolovoza.
Ostale pasmine lovačkih pasa mogu se rabiti tijekom cijele godine u lovu diljem Republike Hrvatske u skladu s odredbom članka 52. stavka 1. Zakona o lovstvu.

Članak 12.

Radi obuke ili ispita lovačkih pasa tijekom godine ovlaštenik prava lova može u lovištu kojim gospodari odrediti primjerenu površinu, ne manju od 100 ha, na kojoj će se obučavati lovački psi, te će o tome izvijestiti susjedne ovlaštenike prava lova i nadležno upravno tijelo u županiji za zajednička lovišta, odnosno Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva za državna lovišta.

Članak 13.

U svakom lovu, pojedinačnom ili skupnom, u kojem je propisana uporaba lovačkih pasa u skladu sa Zakonom o lovstvu, moraju biti osigurane pasmine i broj pasa prema odredbama ovoga Pravilnika.
Osoba koja rukovodi lovom (lovnik) dužna je odmah otkazati lov, odustati od njega, odnosno prekinuti ga ako se lov ne odvija u skladu s uvjetima iz ovoga Pravilnika.
Lovni inspektor, stručna osoba za provedbu lovnogospodarske osnove, lovnik i lovočuvar dužni su nadzirati pravilno provođenje lova u skladu sa Zakonom o lovstvu, te sprječavati svaki lov ako nije provođen prema uvjetima iz ovoga Pravilnika.
Vlasnik i vodič lovačkog psa dužni su na zahtjev osoba iz stavka 3. ovoga članka predočiti sve potrebite dokaze za postojanje uvjeta iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika.

V. ISPIT PRIROĐENIH OSOBINA I RADNI ISPIT

Članak 14.

Ispit prirođenih osobina, ispit u radu na krvnom tragu za lovač­ke pse polaže se na temelju Pravilnika HKS-a, u skladu s propisima Međunarodne kinološke organizacije.

Članak 15.

Uporabljivost lovačkih pasa na krvni trag iskazuje se polaganjem radnog ispita na krvnom tragu (umjetnom ili prirodnom).
Ako lovački pas ima položen radni ispit višeg stupnja od navedenog u ovom Pravilniku, priznaje mu se tražena uporabljivost.
Ispiti iz stavka 2. ovoga članka polažu se kod HKS po propisima Međunarodne kinološke organizacije.

Članak 16.

Na temelju položenog ispita (ispit prirođenih osobina, ispit u radu na krvnom tragu) lovačkog psa izdaje se Uvjerenje u skladu s propisima Međunarodne kinološke organizacije.
Uvjerenje iz stavka 1. ovoga članka izdaje HKS.
O izdanim uvjerenjima iz stavka 2. ovoga članka evidenciju vodi HKS razvrstano po skupinama iz članka 3. ovoga Pravilnika.
Lovačkim psima koji su položili ispit prirođenih osobina i/ili radni ispit, u skladu s propisima Međunarodne kinološke organizacije, prema propisima zemlje iz koje dolaze, HKS će na zahtjev vlasnika psa izdati uvjerenje o položenom ispitu prirođenih osobina i/ili radnom ispitu u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Pravilnika, dovršit će se prema odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o pasminama, broju i načinu korištenja lovačkih pasa za lov (»Narodne novine«, broj 87/02.).

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/06-01/25
Urbroj: 525-1-06-1
Zagreb, 23. svibnja 2006.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

918

Na temelju članka 67. stavka 3. Zakona o lovstvu (»Narodne novine«, br. 140/05.) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O PASMINAMA, BROJU I NAČINU KORIŠTENJA LOVAČKIH PASA ZA LOV


Članak 1.

U Pravilniku o pasminama, broju i načinu korištenja lovačkih pasa za lov (»Narodne novine«, br. 62/06.) u članku 11. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5 koji glasi:
»Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka goničima je dopušteno loviti i od 1. veljače do 1. kolovoza u svrhu provedbe naredbe o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači sukladno članku 81. Zakona o lovstvu.«
Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-01/30
Urbroj: 525-1-07-1
Zagreb, 27. veljače 2007.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.