MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
I ŠUMARSTVA


2329

Na temelju članka 17. stavka 8. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 70/97. i 105/01.), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O OZNAČAVANJU PASA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuje način označavanja pasa, oblik obvezne oznake za pse te sadržaj i oblik upisnika pasa.

Članak 2.

Psi oštenjeni u razdoblju od 1. listopada 2003. godine moraju biti označeni mikročipom, čiji broj mora biti uveden u evidenciju ovlaštene veterinarske organizacije odnosno veterinarske ambulante privatne prakse ovlaštene za cijepljenje pasa protiv bjesnoće (u daljnjem tekstu: privatna praksa).

Psi oštenjeni u razdoblju do 1. listopada 2003. godine moraju biti označeni markicom ili mikročipom.

Broj propisane oznake psa mora biti upisan u Internacionalnu svjedodžbu o cijepljenju pasa (u daljnjem tekstu: svjedodžba).

Svjedodžba iz stavka 3. ovoga članka važeća je samo ako je pas označen mikročipom ili markicom.

Članak 3.

Mikročip za označavanje pasa mora odgovarati propisanim kriterijima (Prilog 1. Pravilnika).

Mikročip može aplicirati samo doktor veterinarske medicine.

Mikročip se aplicira u potkožje, s lijeve strane, u središnjem području vrata.

Aplikacija mikročipa je jednokratna, mikročip je trajan i prati psa od označavanja do uginuća.

Članak 4.

Markica za označavanje pasa mora biti kovinska, okruglog oblika, promjera 2,5 cm.

S prednje strane markice mora biti istaknutim reljefom upisana oznaka Republike Hrvatske, velikim tiskanim slovima »HR«, veličine 1 cm, iznad čega se upisuje godina izdavanja mar­kice, a ispod oznake države upisuje se broj markice.

Sa stražnje strane markice treba biti naveden naziv i telefonski broj ovlaštene veterinarske organizacije odnosno privatne prakse koja je markicu izdala.

Članak 5.

Oštećeni odnosno nevažeći mikročip mora biti nadomješten novim, pri čemu se stari broj mikročipa briše iz upisnika pasa i upisuje novi broj.

Oštećena odnosno izgubljena markica mora biti nado­mješ­tena novom, pri čemu se stari broj markice briše iz upisnika pasa i upisuje novi broj.

Članak 6.

Očitavanje identifikacijskog broja s mikročipa obavlja se pomoću odgovarajućeg čitača kojeg moraju posjedovati sve ovlaštene veterinarske organizacije i privatna praksa.

Članak 7.

Upisnik pasa vodi se u obliku propisanog računalnog programa.

Računalni program za vođenje središnjeg upisnika pasa nalazi se i izvršava na serveru (računalu-poslužitelju) Ministarstva poljoprivrede i šumarstva.

Članak 8.

Ovlaštene veterinarske organizacije i privatna praksa pristupaju programu putem računalne mreže Internet, uz identifi­ka­ciju pripadajućim korisničkim imenom i lozinkom koje dodjeljuje Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva - Uprava za veterinarstvo.

Ovlaštene veterinarske organizacije i privatna praksa moraju podatke određene člankom 9. ovoga Pravilnika unositi u središnji upisnik pasa, najkasnije do 10. u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 9.

Upisnik pasa sadržava sljedeće podatke:

- Broj markice;

- Broj svjedodžbe;

- Datum izdavanja svjedodžbe;

- Ime i prezime vlasnika;

- Ime psa;

- Datum štenjenja;

- Pasmina;

- Spol;

- Datum cijepljenja;

- Naziv cjepiva;

- Serijski broj cjepiva;

- Ulica i kućni broj;

- Mjesto;

- Epizootiološka jedinica (općina);

- Epizootiološko područje (županija);

- Trokratni pregled (da/ne);

- Odjava psa (datum);

- Razlog odjave (uginuće, promjena vlasnika, promjena veterinarske organizacije/privatne prakse);

- Broj prethodne svjedodžbe;

- Veterinarska organizacija/privatna praksa;

- Identifikacijski broj mikročipa;

- Datum aplikacije mikročipa.

Članak 10.

Nabavu i distribuciju mikročipova može obavljati samo pravna osoba koju na rok od 3 godine ovlasti Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva.

Ovlaštena pravna osoba iz stavka 1. ovog članka mora voditi evidenciju izdanih mikročipova, sa sljedećim podacima:

- Broj ukupno izdanih mikročipova;

- Proizvođač mikročipova;

- Popis ovlaštenih veterinarskih organizacija i privatnih prak­si koje su preuzele mikročipove;

- Popis jedinstvenih brojeva mikročipova koje su preuzele pojedine ovlaštene veterinarske organizacije i privatna praksa.

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva-Uprava za veterinarstvo obavlja kontrolu vođenja evidencije iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 11.

Psi u pratnji posjednika, koji se provoze preko područja Republike Hrvatske te oni koji privremeno borave u Republici Hrvat­skoj, moraju, prije ulaska u zemlju, biti označeni mikro­čipom ili jasno čitljivim tetovir brojem koji mora biti upisan u svjedodžbu.

Ukoliko su psi iz stavka 1. ovoga članka označeni mikro­čipom koji nije u skladu s kriterijima određenim ovim Pravil­nikom, posjednik mora osigurati odgovarajući čitač za očitavanje identifikacijskog broja s mikročipa.

Psi koji su uvezeni na područje Republike Hrvatske, a nisu označeni mikročipom u skladu s ovim Pravilnikom, moraju biti označeni mikročipom u roku od 15 dana od dana ulaska u zemlju.

Članak 12.

Označavanje pasa na način propisan ovim Pravilnikom mora se provesti najkasnije pri provođenju naređene mjere cijepljenja pasa protiv bjesnoće za tekuću godinu.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a počinje se primjenjivati 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 322-01/03-01/85
Urbroj: 525-1-03-1
Zagreb, 2. listopada 2003.

Ministar
poljoprivrede i šumarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

Prilog 1.

Kriteriji kojima moraju udovoljavati mikroČipovi

1. Sustav mikročipova mora biti u skladu s ISO standardima 11784 i 11785.

2. Mikročip mora sadržavati jedinstveni 15-to znamenkasti kôd koji je sastavljen na sljedeći način:

a. Mjesta 1, 2 i 3: troznamenkasti kôd države - 191 u skladu s ISO standardom 3166.

b. Mjesta 4 i 5: kôd proizvođača (991 minus kôd proizvo­đača, koji je određen ICAR standardom).

c. Mjesta 6 do 15: jedinstveni (individualni) broj psa.

3. Sustav označavanja koji se koristi u Republici Hrvatskoj mora osiguravati jedinstvenost mikročipova. Proizvođač mikro­čipova odgovoran je za neponovljivost brojeva mikro­čipova.

4. U svaki mikročip mora biti ugrađen mehanizam koji onemogućava njegovu migraciju u potkožju psa.

5. Mikročip mora biti neškodljiv za životinje.

6. Za aplikaciju mikročipa može se koristiti samo aplikator za jednokratnu upotrebu.

7. Upute o aplikaciji mikročipa i rukovanju čitačem moraju biti na hrvatskom jeziku.


Broj mjesta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Primjer

1

9

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Opis

Kôd države

Kôd proizvođača

Individualni brojevi životinje